Onze algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Opdrachtgever: de entiteit waarmee de overeenkomst voor de producten en diensten van RIQ Software Development BV is gesloten.

2. Producten en diensten van RIQ Software Development BV: de door RIQ Software Development BV te exploiteren producten en diensten waarbij door Opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.


Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming niet schriftelijk is afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en RIQ Software Development BV.

2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever en derden zijn voor RIQ Software Development BV niet bindend en niet van toepassing.

3. Indien een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan nieuwe bepalingen overeenkomen ter vervanging van de vernietigde of nietige bepalingen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.


Artikel 3 Geheimhouding

Partijen staan er voor in dat alle in verband met de overeenkomst over en weer verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld en verbinden zich ertoe informatie geheim te houden indien dit door de andere partij wordt verzocht.


Artikel 4 Wijzigingen

Door Opdrachtgever gewenste wijzigingen van een door Opdrachtgever reeds goedgekeurd ontwerp worden als bijlage aan het oorspronkelijk ontwerp gehecht. Goedkeuring door Opdrachtgever van een wijziging brengt met zich mee: herziening van de leveringstermijn en additionele kosten voor het meerwerk.


Artikel 5 Beëindiging

RIQ Software Development BV kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst indien Opdrachtgever:

1. aan een of meer van zijn verplichtingen jegens RIQ Software Development BV niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt;

2. in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding;

3. oneigenlijk gebruik maakt van Internet;

4. informatie verspreidt die in strijd is met wet- en regelgeving;


Artikel 6 Betaling

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege RIQ Software Development BV gedaan zijn vrijblijvend.

2. Een aanbieding door RIQ Software Development BV heeft een geldigheidsduur van één maand tenzij anders vermeld.Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient Opdrachtgever facturen van RIQ Software Development BV binnen 14 dagen te voldoen.

4. Opdrachtgever is in verzuim vanaf de dag dat het aan RIQ Software Development BV verschuldigde bedrag niet tijdig aan RIQ Software Development BV is voldaan of wegens onvoldoende saldo niet kan worden geïncasseerd.

5. Als opdrachtgever in verzuim is kan RIQ Software Development BV de vordering uit handen geven ter incassering. Opdrachtgever is in dat geval naast het alsdan verschuldigde totaalbedrag vermeerderd met wettelijke vertragingsschade eveneens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

6. Alle aan Opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van RIQ Software Development BV totdat alle bedragen die Opdrachtgever is verschuldigd op grond van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn voldaan.


Artikel 7 Rechten van intellectuele of industriële eigendom

1. De rechten van intellectuele eigendom of industriële eigendom op alle aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen zoals documentatie, rapporten, offertes, programmatuur, analyses, ontwerpen en apparatuur, berusten bij RIQ Software Development BV.

2. Opdrachtgever garandeert aan RIQ Software Development BV dat het ter beschikking stellen van materialen aan RIQ Software Development BV ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst, geen inbreuk maakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart RIQ Software Development BV voor elke actie gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, waaronder mede wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van RIQ Software Development BV.

2. De aansprakelijkheid van RIQ Software Development BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst alsmede voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

3. Partijen zijn naar beste weten een termijn overeengekomen waarbinnen RIQ Software Development BV haar verbintenissen uit de overeenkomst dient na te komen. De overschrijding van een genoemde termijn brengt RIQ Software Development BV niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn is te voorzien, dan zullen partijen direct met elkaar in overleg treden.


Artikel 9 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen RIQ Software Development BV en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


X

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de site te verbeteren.

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

NaamAanbiederDoelVervaldatum
admin_authOcchio.nlWij gebruiken deze cookie om te onthouden of een Occhio.nl gebruiker is ingelogd in ons systeem.5 jaar
October_sessionOcchio.nlDeze cookie wordt gebruikt door ons content management systeem en wordt geplaatst bij bezoek aan willekeurig welke pagina van onze website. Sessie
NaamAanbiederDoelVervaldatum
_gat_gtag_UA_63158_1Google-analytics.comGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen1 minuut
_gaGoogle-analytics.comRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 jaar
_gidGoogle-analytics.comRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.24 uur

Occhio.nl maakt geen gebruik van marketing cookies.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Bekijk hier onze privacy verklaring