Algemene Voorwaarden

Definities

Artikel 1

 1. Opdrachtgever: de entiteit waarmee de overeenkomst voor de producten en diensten van Occhio bv is gesloten.
 2. Producten en diensten van Occhio bv: de door Occhio bv te exploiteren producten en diensten waarbij door Opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Toepasselijkheid

Artikel 2

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming niet schriftelijk is afgeweken, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Occhio bv.
 2. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever en derden zijn voor Occhio bv niet bindend en niet van toepassing.
 3. Indien een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan nieuwe bepalingen overeenkomen ter vervanging van de vernietigde of nietige bepalingen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Geheimhouding

Artikel 3

 1. Partijen staan er voor in dat alle in verband met de overeenkomst over en weer verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld en verbinden zich ertoe informatie geheim te houden indien dit door de andere partij wordt verzocht.

Wijzigingen

Artikel 4

 1. Door Opdrachtgever gewenste wijzigingen van een door Opdrachtgever reeds goedgekeurd ontwerp worden als bijlage aan het oorspronkelijk ontwerp gehecht. Goedkeuring door Opdrachtgever van een wijziging brengt met zich mee: herziening van de leveringstermijn en additionele kosten voor het meerwerk.
 2. Abonnementsprijzen worden aan het begin van het kalenderjaar aangepast met maximaal een percentage op basis van het voorgaande jaar door CBS gehanteerde consumenten prijsindexcijfer van alle huishoudens.

Beëindiging

Artikel 5

Occhio bv kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst indien Opdrachtgever:

 1. Aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Occhio bv niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt;
 2. in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding;
 3. oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
 4. informatie verspreidt die in strijd is met wet- en regelgeving;

Betaling

Artikel 6

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Occhio bv gedaan zijn vrijblijvend.
 2. Een aanbieding door Occhio bv heeft een geldigheidsduur van één maand tenzij anders vermeld.Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient Opdrachtgever facturen van Occhio bv binnen 14 dagen te voldoen.
 4. Opdrachtgever is in verzuim vanaf de dag dat het aan Occhio bv verschuldigde bedrag niet tijdig aan Occhio bv is voldaan of wegens onvoldoende saldo niet kan worden geïncasseerd.
 5. Als opdrachtgever in verzuim is kan Occhio bv de vordering uit handen geven ter incassering. Opdrachtgever is in dat geval naast het alsdan verschuldigde totaalbedrag vermeerderd met wettelijke vertragingsschade eveneens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins.
 6. Alle aan Opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Occhio bv totdat alle bedragen die Opdrachtgever is verschuldigd op grond van de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn voldaan.

Rechten van Intellectuele of Industriële eigendom

Artikel 7

 1. De rechten van intellectuele eigendom of industriële eigendom op alle aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen zoals documentatie, rapporten, offertes, programmatuur, analyses, ontwerpen en apparatuur, berusten bij Occhio bv.
 2. Opdrachtgever garandeert aan Occhio bv dat het ter beschikking stellen van materialen aan Occhio bv ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst, geen inbreuk maakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Occhio bv voor elke actie gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Aansprakelijkheid

Artikel 8

 1. Partijen zijn naar beste weten een termijn overeengekomen waarbinnen Occhio bv haar verbintenissen uit de overeenkomst dient na te komen. De overschrijding van een genoemde termijn brengt Occhio bv niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn is te voorzien, dan zullen partijen direct met elkaar in overleg treden.
 2. Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht,waaronder mede wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Occhio bv.
 3. De aansprakelijkheid van Occhio bv wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst alsmede voor indirecte schade, daaronder begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Toepasselijk recht

Artikel 9

Op de overeenkomst tussen Occhio bv en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.